OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti ALDATEX s.r.o.,

identifikační číslo IČO: 05612021, daňové identifikační číslo (DIČ): CZ05612021 zapsané v obchodním rejstříku v oddílu C, vložka 68477, vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Zodpovědná osoba: Alan Ptak

www.povleceniptak.cz

ALDATEX s.r.o.

Pod Zvonek 200, Český Těšín-Horní Žukov
73701 Český Těšín
Česká republika. 
IČO:05612021

Telefon: +420 773 113 328

Email: info@povleceniptak.cz

Banka: Fio banka

Číslo účtu: 2801124109/2010IBAN CZ1520100000002801124109BIC FIOBCZPPXXX

Nejsme plátci DPH.

Kontaktujte nás emailem – veškeré dotazy zodpovíme do 24 hodin v pracovní dny. Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.povleceniptak.cz

1. Vymezení pojmů a úvodní ustanovení 

1.1   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ALDATEX s.r.o., se sídlem Pod Zvonek 200, Český Těšín-Horní Žukov, 737 01, identifikační číslo: 05612021, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 68477 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník„) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva„) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující„) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.povleceniptak.cz (dále jen „webová stránka„), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu„).

1.2   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého výkonu povolání.

1.3   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6   Obchodní podmínky jsou umístěny na webových stránkách internetového obchodu www.povleceniptak.cz , a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 2. Uživatelský účet 

2.1   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.povleceniptak.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet„) Prodávající si vyhrazuje právo změny podmínek tohoto věrnostního programu 

2.2   Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu (tj. „dokončení nákupu bez registrace„). Na zákazníky nakupující na webové stránce prodávajícího bez registrace se nevztahují podmínky věrnostního programu, zákazníci bez registrace nakupující na webové stránce prodávajícího nejsou účastníky věrnostního programu prodávajícího.

2.3   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány prodávajícím za správné.

2.4   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.5   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.8   Kupující má právo kdykoliv na vlastní žádost ukončit vedení jeho uživatelského účtu u prodávajícího. Tato žádost o ukončení vedení uživatelského účtu musí být prodávajícímu doručena písemně, a to na adresu provozovny (sídla či kamenné prodejny) prodávajícího nebo na adresu jeho elektronické pošty.

 3. Uzavření kupní smlouvy 

3.1   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.2  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenska. Náklady spojené s balením a dodáním zboží mimo území České republiky a Slovenska jsou mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuty vždy individuálně.

3.4   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a.) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b.) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c.) informace o nákladech spojených s dodáním zboží, dále jen jako „objednávka„.

3.5   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce kupujícího (dále jen „elektronická adresa kupujícího„).

3.6   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9  Kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění.

3.10   Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních či kurýrních služeb.

4. Cena zboží a platební podmínky 

4.1  Cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

    a.)  v hotovosti při „osobním odběru objednaného zboží“ v provozovně prodávajícího (na adrese: ALDATEX s.r.o., Pod Zvonek 200, Český Těšín-Horní Žukov, 737 01, nebo v jiném místě na kterém se kupující a prodávající předem dohodli;

  b.)   v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

   c.)   bezhotovostně převodem, před dodáním zboží kupujícímu, ve prospěch bankovního účtu prodávajícího vedeného u Fio banky, č.ú. 2801124109/2010. Při volbě platby bezhotovostním převodem, je zboží zákazníkovi odesláno až po připsání platby kupujícího za objednávku na účet prodávajícíhoPokud bude zvolen v objednávce způsob platby předem bezhotovostním převodem, po přijetí objednávky prodávajícím budou kupujícímu zaslány podklady pro provedení platby za objednávku (tj. číslo účtu, částka, variabilní symbol) na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v jeho objednávce nebo v uživatelském účtu kupujícího.

4.2  Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3   Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (tj. platba „bezhotovostně převodem“) je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Nedodrží-li kupující tento termín splatnosti kupní ceny za zboží, vyhrazuje si prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy (tj. zrušit/stornovat objednávku kupujícího).

4.5   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání celé příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.3.6 obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7   Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do jeho úplného zaplacení kupujícím.

4.8   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Daňový doklad – faktura je kupujícímu zaslána či předána společně se zbožím.

4.10   Požaduje-li kupující opravu daňového dokladu (z důvodu jím uvedených chybných údajů v objednávce np.) nebo znovu vystavení daňového dokladu, je prodávající oprávněn za vystavení takového dokladu účtovat kupujícímu částku ve výši 50,- Kč a náklady na dopravu tohoto dokladu kupujícímu ve výši 40,- Kč. Částka za vystavení a dopravu takového dokladu je splatná předem bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím. Platba na dobírku není možná.

4.11   Náklady prodávajícího na použití komunikačních prostředků na dálku při uzavření kupní smlouvy nejsou kupujícímu účtovány.

5. Přeprava a dodání zboží 

5.1   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3   V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, vyhrazuje si kupující právo požadovat zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů spojených s opakovaným doručováním zboží kupujícímu předem bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, a to před odesláním zboží. Neuhradí-li kupující prodávajícímu v takovém případě celou kupní cenu včetně nákladů spojených s opakovaným doručováním v termínu stanoveném prodávajícím, vyhrazuje si prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy.

5.4   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci i prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, v tomto případě prodávající kupujícímu výslovně doporučuje zásilku nepřebírat. Podpisem dodacího listu přepravce kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.5  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.6 Místo odběru zboží je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží prodávajícím na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Je-li kupujícím v objednávce zvolen osobní odběr, za splnění dodávky se považuje dodání zboží prodávajícím na adresu: ALDATEX s.r.o., Pod Zvonek 200, Český Těšín-Horní Žukov, 737 01

5.7  Prodávající nabízí kupujícímu následující způsoby dodání objednaného zboží:

   a.)   dodání zboží prostřednictvím přepravce (tj. České Pošty, s.p. nebo PPL kurýrní služby). 

   b.)   osobní odběr zboží. Nepřevezme-li kupující objednané zboží v dohodnutém místě osobního odběru do 5 pracovních dnů, není-li mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak, vyhrazuje si prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy.

5.8   Cena přepravy a dodání zboží kupujícímu (tj. cena dopravy) na území České republiky:

a.)Osobní odběr zboží kupujícím v provozovně Prodávajícího: ALDATEX s.r.o. Pod Zvonek 200,Český Těšín-Horní Žukov,737 01 – ZDARMA

b.) Doprava Česká pošta, s.p. Balík do ruky (dodání zboží kupujícímu přepravcem zpravidla následující pracovní den po expedici objednávky*):

 I.)   Cena dopravy Balík do ruky:

Česká pošta – Balík do ruky – Platba na dobírku: 125 Kč

Česká pošta – Balík do ruky – Platba bankovním převodem: 89 Kč

objednávka zboží v hodnotě nad 2.000,- Kč – ZDARMA

 II.)   Cena Balík na poštu:

Česká pošta – Balík na poštu – Platba na dobírku: 112 Kč

Česká pošta – Balík na poštu – Platba bankovním převodem: 75 Kč

objednávka zboží v hodnotě nad 2.000,- Kč – ZDARMA

 c.) Doprava PPL kurýrní služba (dodání zboží kupujícímu přepravcem zpravidla následující pracovní den po expedici objednávky*).

 I.)   Cena dopravy PPL kurýrní služba:

PPL – Platba na dobírku: 155 Kč

PPL – Platba bankovním převodem: 119 K

objednávka zboží v hodnotě nad 2.000,- Kč (vč. DPH) – ZDARMA

5.9   Cena přepravy a dodání zboží kupujícímu (tj. cena dopravy) na území Slovenska:

  a.)  V případě požadavku kupujícího na dodání zboží na území Slovenska si prodávající vyhrazuje právo požadovat zaplacení celé kupní ceny zboží včetně ceny dopravy předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, a to před odesláním zboží. Zboží je kupujícímu odesláno po připsání celé kupní ceny zboží včetně ceny dopravy na bankovní účet prodávajícího. Platba na dobírku není možná.

  b.)  Doprava zboží na území Slovenska je možná výhradně prostřednictvím PPL kurýrní služby (dodání zboží kupujícímu přepravcem zpravidla druhý pracovní den po expedici objednávky*).

 I.)   Cena dopravy PPL kurýrní služba na Slovensko:

       Platba bankovním převodem – 319 Kč 

    * Upozorňujeme kupující, že dodací lhůta (tj. doba dodání zásilky přepravcem kupujícímu) může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění dodání je způsobeno vyšší mocí (např. nepříznivé počasí, požár, povodně, hustota dopravy apd.) nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

5.10   Zboží je možné kupujícímu dodat i mimo území České republiky a Slovenska, výhradně však po individuální dohodě s prodávajícím. V takovém případě jsou náklady spojené s dopravou zboží dohodnuty vždy individuálně mezi prodávajícím a kupujícím. V případě požadavku kupujícího na dodání zboží mimo území České republiky a Slovenska si prodávající vyhrazuje právo požadovat zaplacení celé kupní ceny zboží včetně ceny dopravy předem bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, a to před odesláním zboží. Prodávající si však vyhrazuje právo odmítnout dodat zboží kupujícímu mimo území České republiky a Slovenska.

6. Odstoupení od kupní smlouvy 

6.1  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

    a.)   o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

    b.)  o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,

    c.)   o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

    d.)  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

  e.)  o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jeho původní obal.

6.2  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě – tj. do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží kupujícím.

6.3   Odstoupení od kupní smlouvy musí mít  písemnou formu a musí být doručeno na provozovnu prodávajícího (adresa provozovny: ALDATEX s.r.o. Pod Zvonek 200, Český Těšín-Horní Žukov, 737 01), či na adresu elektronické pošty prodávajícího. (Adresy elektronické pošty prodávajícího jsou uvedeny v čl. 11.4 těchto obchodních podmínek).

6.4   V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to na adresu provozovny prodávajícího: ALDATEX s.r.o. Pod Zvonek 200, Český Těšín-Horní Žukov, 737 01. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.6   Prodávající kupujícímu doporučuje při odstoupení od kupní smlouvy vrátit zboží, jež bylo předmětem kupní smlouvy kompletní (tj. s originálními visačkami, příslušenstvím, případně návodem a záručním listem – je-li ke zboží dodáván), nepoužiténepoškozené, funkčnívčetně prodejního obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží nebude splňovat tato doporučení, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na úhradu škody vzniklé na zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně ve prospěch bankovního účtu určeného kupujícím.

6.8   Kupující bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy (tj. objednávku kupujícího zrušit – „stornovat“), a to bez předchozího upozornění kupujícího,  zejména v případech kdy:

   a.)   kupujícím je osoba, která dříve podstatným způsobem porušila své povinnosti vůči prodávajícímu, a to:

    I.)   již v minulosti nepřevzala či nevyzvedla svoji objednávku (objednané zboží),

   II.)   již v minulosti neuhradila objednávku s platbou předem bezhotovostním převodem v termínu splatnosti (tj. do 5-ti dnů od objednání),

   b.)   kupující uvede v objednávce zjevně nesprávné čí neúplné kontaktní údaje, které slouží k identifikaci kupujícího. Těmito kontaktními údaji se myslí: příjmení a křestní jméno zákazníka, adresa pro doručení a fakturaci objednávky, telefonní číslo kupujícího a adresa elektronické pošty kupujícího.

   c.) jako adresu pro doručení objednávky uvede kupující adresu P.O.Boxu a zároveň v objednávce zvolí platbu za objednávku „dobírkou“.

   d.)   kupující nepřevezme zásilku obsahující jím objednané zboží a zásilka je následně vrácena přepravcem zpět prodávajícímu,

   e.)   kupující nevyzvedne objednávku s dopravou „osobním odběr“ na odběrném místě  do 5-ti pracovních dnů od objednání zboží,

   f.)   kupující neuhradí objednávku s platbou „předem bezhotovostním převodem“ na účet prodávajícího do 7 dnů od objednání zboží,

   g.)   kupující požaduje dodání zboží do zahraničí (tj. mimo území ČR) a zároveň odmítá objednávku uhradit předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího,

   h.)   v dalších případech uvedených v těchto obchodních podmínkách či jiných výjimečných případech.

   Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy z výše uvedených důvodů, je kupující o odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího informován prostřednictvím emailu (tj. předmětem emailu je informace o změně stavu objednávky –  objednávka přešla do stavu: STORNOVÁNO). 

6.8   Pokud kupující odstoupil pouze od části kupní smlouvy (tj. vrátil pouze část zboží, které mu bylo dodáno na základě kupní smlouvy) a zároveň mu bylo zboží dle této kupní smlouvy dodáno zdarma (tj. poplatek za dopravu a platbu nebyl kupujícímu s ohledem na výši objednávky účtován) a kupující odstoupil od kupní smlouvy v takovém rozsahu, že souhrnná hodnota zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy, je nižší než hodnota zboží stanovená v obchodních podmínkách prodávajícího, kdy kupujícímu vzniká nárok na dopravu a poplatek za dobírku zdarma, je prodávající oprávněn kupujícímu vyúčtovat zpětně cenu uskutečněné dopravy a platby a tuto jednostranně započíst oproti finančním prostředkům, které mají být kupujícímu vráceny z titulu odstoupení od kupní smlouvy.

6.9   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit poskytnutý dárek. Kupujícímu doporučujeme vrátit dárek prodávajícímu kompletní, nepoužitý, nepoškozený, funkční, včetně obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud dárek vrácený kupujícím nebude splňovat tato doporučení, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na úhradu škody na zboží (dárku) jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody na zboží (dárku) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Práva z vadného plnění (tj. reklamace) 

7.1   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   a.)   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   b.)   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   c.)   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   d.)   je zboží v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti

   e.)   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

7.3   Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4   Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.

7.5   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla a provozovny ALDATEX s.r.o. Pod Zvonek 200, Český Těšín-Horní Žukov,737 01, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

DŮLEŽITÉ! Upozorňujeme, že reklamace se nevztahuje na vady způsobené:

 • opotřebením věci z důvodu jejího používání,
 • užíváním věci za jiným účelem, než pro jaký má být věc používána nebo byla vyrobena,
 • nesprávným používáním věci,
 • nešetrným nebo neodborným zacházením,
 • nesprávným čištěním nebo čištěním nevhodnými čisticími prostředky,
 • mechanickým poškozením,
 • poškozením živly.

Jak postupovat při reklamaci:

 1. Při zjištění vady věci nikdy neodkládejte reklamaci a kontaktujte nás bezodkladně!! Výrobek s vadou okamžitě přestaňte používat!
 2. Písemně nás kontaktuje na e-mailovou adresu info@povleceniptak.cz. V emailu uveďte: podrobný popis reklamace/reklamované vady (jakou vadu reklamujete, kdy a jak se objevila) + připojte fotodokumentaci zboží zobrazující reklamovanou vadu + uveďte číslo objednávky (ze které je reklamované zboží) + Vaše aktuální kontaktní údaje – telefon !
 3. Vyčkejte – nejdéle do 3 pracovních dnů od obdržení Vašeho emailu Vás budeme kontaktovat s dalším postupem!
 4. Chcete-li mít jistotu, že nám Váš email v pořádku dorazil, neváhejte nás kontaktovat telefonicky na tel. +420731065567.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran 

8.1   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e.) občanského zákoníku.

8.3   Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@povleceniptak.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5   Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů 

9.1   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa uvedená v uživatelském účtu, adresa pro doručení objednávky (tj. doručovací adresa), adresa pro fakturaci objednávky (tj. fakturační adresa), identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje„).

9.3   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5   Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

   a.)   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

   b.)   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9   Požádá-li kupující informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

10.1   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami a podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Závěrečná ustanovení 

11.1   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

11.2   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nevíce přibližuje. Neplatnosti nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4   Kontaktní údaje prodávajícího:

ADRESA PRODÁVAJÍCÍHO PRO DORUČOVÁNÍ (tj. adresa sídla e-shopu):

ALDATEX s.r.o., Pod Zvonek 200, Český Těšín-Horní Žukov, 737 01

ADRESY ELEKTRONICKÉ POŠTY PRODÁVAJÍCÍHO:

info@povleceniptak.cz  (hlavní adresa elektronické pošty prodávajícího, vyřizování dotazů, námětů zákazníků apd., komunikace ohledně vyřizování objednávek)

TELEFONICKÝ KONTAKT PRODÁVAJÍCÍHO – INFOLINKA PRO ZÁKAZNÍKY:

+420 773 113 328  (Po-Pá 8.00-17.00)